ภายในห้องบรรทมกลางรถแก้วเวไชยันต์ซึ่งประดับรัตนชาติงดงามตั้งแต่พื้นถึงเพดาน พระรามทอดดวงเนตรมองแสงระยิบระยับสะท้อนแสงจันทร์งดงามราวกับดาวประกายพรึกส่องแสงพราวอยู่บนฟากฟ้า